Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

Tento kostel stojí na místě, kde se dříve dle legendy nacházel rodný dům sv. Jana Nepomuckého. Na naléhání nepomuckého proděkana Kašpara Drauška započal r. 1639 zelenohorský majitel František ze Šternberka v tomto místě se stavbou kostela, který byl r. 1660 vysvěcen a zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Velký požár města r. 1688 zachvátil i tento kostel, záhy byl však znovu obnoven. O této úpravě se dovídáme z latinsky psané desky nad hlavním vchodem. Svatořečení slavného zdejšího rodáka Jana Nepomuckého r. 1729 přilákalo mnoho poutníků, pro něž kostel záhy nestačil. Proto tehdejší zelenohorský majitel Adolf Bernard z Martinic dal starý kostel zbořit. Základní kámen k novému kostelu byl položen 7. října 1734. Jde o barokní stavbu dle plánů slavného K. I. Dienzenhofera. Za velké slávy byl kostel vysvěcen roku 1738 a zasvěcen již sv. Janu Nepomuckému.

Renesanční portál kostela pochází z toho původního. Nad hlavním vchodem ve výklenku stojí socha sv. Jana Křtitele, ve výklencích věží sochy sv. Dominika (vpravo) a sv. Františka z Assisi (vlevo). Na hlavním oltáři, provedeném v pseudorenesanční architektuře, se skví tepaná a postříbřená socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti z r. 1849, dílo Ludvíka Forstnera z Prahy. Nad ní je obraz sv. Jana Křtitele od malíře Helicha. Uprostřed kostela stojí oltář, který označuje místo narození sv. Jana Nepomuckého.

Dále jsou zde oltáře sv. Mikuláše, sv. Anežky České, Panny Marie Růžencové, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Na stěnách visí čtyři velké obrazy s výjevy ze světcova života (narození, zpovídání královny Žofie, mučení, shození těla z Karlova mostu do Vltavy). Barokní kazatelna pochází z 18. stol. Ve vnitřních výklencích kostela stojí sochy českých patronů: sv. Prokop, sv. Vojtěch (Adalbert), sv. Cyril, sv. Metoděj, sv. Václav a sv. Ludmila. Na kůru nad hlavním vchodem jsou umístěny varhany. V roce 1912 je kostelu věnoval děkan Matěj Veselý.

Barokní církevní památky jihozápadních Čech očima studentů

V současné koncepci Evropského hudebního festivalu EUROPAMUSICALE "Musica sacra 2015" je programové zaměření obohaceno o spolupráci s hudební mládeží a školami regionu. Cílem tohoto spojení se stalo oživení tradice barokní duchovní hudby regionu. V církevních památkách regionu, kde se budou konat koncertní vystoupení festivalu Musica sacra 2015, budou vystaveny fotografie žáků a studentů škol z podporovaného regionu s tematikou, která je inspirována barokní duchovní hudbou, oživením kultury a historického propojení sakrálních památek se současnou realizací hudební produkce.

 

Představujeme sérii fotografií studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na téma

 

"barokní církevní památky jihozápadních Čech očima studentů - Nepomuk, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého a jeho okolí"

 

Autory fotografií a jejich námětů jsou studenti 3. ročníku Zemědělské fakulty JČU, katedry Zemědělské dopravní a manipulační techniky, oboru Zemědělská technika, obchod, servis, služby, jimiž jsou Standa, Kuba, Zdenda, Luboš, Šimon, Honza a David.

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta

 

Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky, dříve Katedra zemědělské techniky, byla založena k 1. 1. 1963 za účelem zajištění výuky všech technických a mechanizačních předmětů inženýrského a bakalářského studia na Zemědělské fakultě. Od devadesátých let katedra garantuje samostatné studijní obory Zemědělská technika - obchod, servis a služby a Dopravní a manipulační prostředky. Studium těchto dvou oborů garantuje katedra dodnes.

Nosnými výukovými disciplinami jsou předměty orientované na techniku a technologie používané v rostlinné a živočišné produkci. Dále jsou na katedře vyučovány předměty z oblasti dopravní a manipulační techniky a environmentální problematiky zemědělské činnosti. Katedra také zajišťuje výuku technických předmětů pro další obory v rámci Zemědělské fakulty.

Díky spolupráci s firmami, jako jsou obchodní organizace a výrobní podniky, se studenti setkávají s nejmodernější technikou dostupnou na českém trhu. V průběhu studia se účastní řady exkurzí a praxí ve firmách, kde jsou studenti seznamováni s nejnovějšími technologiemi a konstrukcemi strojů.

V souvislosti s výstavbou nového pavilonu Zemědělské fakulty JU v rámci projektu „Rozvoj ZF a FROV JU" dojde k přestěhování katedry do nově budovaného objektu, tzv. pavilonu Y. Stěhování je plánováno na letní měsíce roku 2014. Pracoviště bude zároveň vybaveno o novou techniku a zařízení, což přispěje k výraznému zlepšení přístrojového vybavení pracoviště pro studijní a výzkumné účely.

Odborná činnost pracovníků katedry se zaměřuje na návrh a ověřování BAT technologií (Best Available Technique) v oblasti ochrany ovzduší, odpadních vod, zpracování exkrementů hospodářských zvířat až po zapravení na pole, krmivářství, energetice, školení pracovníků apod. Navržené technologie jsou cíleně ověřovány v poloprovozních a provozních podmínkách přímo na farmách. Pro tento účel bylo na pracovišti vybudováno BAT centrum se špičkovým přístrojovým vybavením.

Druhou významnou oblastí, které je na katedře věnována pozornost, je využití počítačového modelování k návrhu strojních součástí a studiu jevů fyzikálně-technické praxe. Pomocí počítače je tak nalezeno ekonomicky i technicky nejvýhodnější uspořádání součástky (resp. technologie) ještě před tím, než je fyzicky vyroben. Tento současný moderní trend umožňuje ušetřit značné finanční prostředky ve fázi návrhu takové součástky.

Pracovníci katedry dlouhodobě spolupracují v rámci své odborné činnosti s výzkumnými ústavy a dále s katedrami zemědělské techniky jak u nás, tak i v zahraničí. Podílí se na řešení projektů zemědělského výzkumu, hlavně pak na projektech Národní agentury zemědělského výzkumu a Ministerstva zemědělství.

(zdroj:http://www.zf.jcu.cz/katedry-2/zemedelske-dopravni-a-manipulacni-techniky/zemedelske-dopravni-a-manipulacni-techniky/o-katedre)

 

 

Výstavu vybraných fotografií je možno shlédnout na místech realizace koncertů dle programu festivalu

 

 

 

 

29/06, 19.00

NEPOMUK

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého

Pocta svatému Janu Nepomuckému

koncert je konán s finanční podporou města Nepomuk

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři