Kostel sv. Martina na Hůrce

Kostelík zasvěcený sv. Martinu se nachází na západní straně kopce Hůrky, na úpatí jeho zalesněné části. Byl vystavěn počátkem 13. století jako farní kostel obce Beňovy. O původní podobě kostelíka však není žádných zpráv. Z původní stavby se zachovala jen část zdiva s 2,5 metru hlubokým sklepem, jenž byl asi hrobkou duchovních správců zde pohřbívaných.

V roce 1599 přešel kostel odkazem závěti na obec Klatovy. Město v tehdejší hospodářské situaci nemělo peněžní prostředky na duchovní správu kostelíka. Jediným člověkem, který se o svatostánek staral, byl poustevník. Obýval domek nedaleko kostelíka a žil z milodarů poskytovaných pravidelně některými občany z Klatov. Zpráva o smrti 88 letého poustevníka se zachovala z roku 1732 v klatovské matrice. Další poustevník je připomínám rovněž v roce 1782.

Neopravovaná a neudržovaná stavba postupem času zchátrala natolik, že nemohla být nadále využívána k církevním účelům. Za této situace městská správa rozhodla postavit kostelík nový. Stavba probíhala v letech 1735 - 1748. Nový kostelík, později zasvěcený rovněž sv. Martinu, byl již mnohem větší a byl postaven v jednoduchém barokním slohu. Oltář pochází z roku 1741 z dílny klatovského řezbáře Josefa Fliegla, obraz hlavního oltáře zhotovil v roce 1748 Ignác Raab.

 

Koncert je konán za finanční podpory Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

 

 

 

 

 

 

Jsme součástí Evropského hlavního města kultury
Projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 se
uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

 

Barokní církevní památky jihozápadních Čech očima studentů

 

V současné koncepci Evropského hudebního festivalu EUROPAMUSICALE "Musica sacra 2015" je programové zaměření obohaceno o spolupráci s hudební mládeží a školami regionu. Cílem tohoto spojení se stalo oživení tradice barokní duchovní hudby regionu. V církevních památkách regionu, kde se budou konat koncertní vystoupení festivalu Musica sacra 2015, budou vystaveny fotografie žáků a studentů škol z podporovaného regionu s tematikou, která je inspirována barokní duchovní hudbou, oživením kultury a historického propojení sakrálních památek se současnou realizací hudební produkce.

 

Představujeme sérii fotografií studentů Gymnázia Jaroslava Vrchlického Klatovy

 

"barokní církevní památky jihozápadních Čech očima studentů - Klatovy a okolí"

 

Autory fotografií a jejich námětů je Adéla Králová, studentka kvarty B a Mgr. Štěpán Špád, vedoucí fotokroužku.

 

Gymnázium Jaroslava Vrchlického Klatovy

 

Gymnázium v Klatovech bylo založeno r. 1812. V současné době je na škole otevíráno studium čtyřleté, šestileté a osmileté. Gymnázium má ve šk.roce 2012/13 22 tříd a 620 studentů, na škole je zaměstnáno 59 ped. pracovníků a 12 provozních sil. Výuka je aprobována na 100 %. Škola nemá jako celek žádné speciální zaměření, není tedy prováděno dělení do studijních větví na začátku studia (přírodovědné, humanitní apod.). Výraznější diferenciace výuky podle budoucího zaměření studenta je dosaženo daleko lépe rozsáhlou nabídkou volitelných předmětů, v posledních letech studia bohatě hodinově dotovaných.

Gymnázium má v užívání komplex budov včetně tělocvičen a okolních pozemků. Většina předmětů je vyučována v odborných učebnách, kam se žáci přemisťují ze svých kmenových tříd. Máme k dispozici laboratoře fyziky, chemie, biologie, dvě počítačové učebny, počítačovou učebnu jazyků, dále posluchárny pro fyziku, chemii a biologii a odborné učebny zeměpisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, jazyků. Připravují se další.

Na škole je zřízena centrální knihovna se studovnou, ve které jsou k dispozici počítače s WIFI připojením na internet pro využití studenty v jejich volném čase, síť WIFI se dále rozšiřuje. Vnitřní počítačová síť školy propojuje většinu pracovišť. Vybavenost školy učebními pomůckami pro jednotlivé předměty má tradičně velmi dobrou úroveň. V r. 2012 byla už většina učeben vybavena kvalitní multimediální technikou. Tyto učebny s počítačem a dataprojektorem slouží moderní výuce prakticky všech předmětů. Škola zařizuje postupně své prostory moderním školním nábytkem. Na budově byla provedena řada oprav, dokončena je i přístavba tělocvičen a jejich sociálního zázemí, jež zásadně zlepšila možnosti pro tělesnou výchovu a sport.

 

Fotokroužek na Gymnáziu J. Vrchlického v Klatovech byl založen vyučujícím Mgr. Tomášem Rynešem v roce 2011. Jeho členové se sice obměňují, ale okruhy činnosti zůstávají podobné: fotografování různých školních i mimoškolních akcí, poznávání jednotlivých okruhů fototémat i fotografické techniky, výjezdy do přírody i na různá zajímavá místa (zámek Kozel, město Plzeň, statek Krutěnice). Kroužek se schází pravidelně ve dvoutýdenních intervalech; letos pracuje ve složení Adéla Králová, Leona Králová, Kateřina Chodová, Barbora Mrázová (kvarta B), Aneta Kožukarová, Simona Marková, Jaromír Harna (sexta A), Barbora Čiháková (1. B), Eliška Chrtková (kvinta A). Vedoucím je nyní Mgr. Štěpán Špád.

 

Výstavu vybraných fotografií je možno shlédnout na místech realizace koncertů dle programu festivalu


7/08, 18.00

KLATOVY

Kostel sv. Martina na Hůrce

Komorní duchovní hudba českého a německého baroka komorní sólisté

Consortium musicum a jejich němečtí hosté

Koncert je konán za finanční podpory Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

 

Aktuálně

Závěrečný koncert v kostele sv. Štěpána na Kvildě
Dne 16.8.2015 od 15.00 hodin ...

Koncert na Hůrce v Klatovech
Varhanní koncert v kostele Narození ...

Ariadne musica v Úterý
Úspěšným koncertem BMW Kammerorchestru München ...

Partneři